Pages

Sunday, January 28, 2007

Within and Yet So far Away..

Ae¡MùL]ôRT¥ GeÏm ©WLôNUôn B]kR éoj§Vô¡ ..

..G]j RôÙUô]Yo Cû\Y²u ×Lr TôÓYôo.

.AqYôß GeÏm TWkÕ ¨uß AÚs Tô­dÏm BiPYû] CpûX G]fùNôpúYôÚm HWô[m. BiPYu EiÓ , CpûX Gu\ YôReLs AkR BiPYu Øk¨ûX«úXúV SûPùTß¡u\] EiÓ GuúTôûWÙm CpûX GuúTôûWÙm, Ruû] BWô§lTYûWÙm AYU§lTYûWÙm ×LrúYôûWÙm CLrúYôûWÙm Ju\ôLúY CqÜX¡p EXô® YW, Rôu UhÓm. LôQ ØtTÓúYôÚdÏ UhÓúU., ×XlTÓm ùUnlùTôÚ[ôL Cû\Yu Es[ôu.

Cû\Yu EiÓ G]fùNôpúYôÚm, AYu, Rôu LiPYôß UhÓúU Es[RôL, RUdÏ l׬kRYôß Rôu, Es[RôLl Tû\ NôtßYÕPu ¨pXôÕ. Utú\ôo LiP LPÜ[o VôYÚm U]l©WûU G]Üm ùTôn G]Üm á±, AjÕPu ¨pXRôÕ, RjRm LPÜû[ UhÓúU ×Lr TôPÜm AYû]j Õ§dLÜm Ut\YûW Ytl×ßjÕ¡u\]o. CR]ôp Aq®û\Y]ôp TûPdLlThP CqÜX¡p AYu TûPjR UôkRo VôYÚm RUdÏsú[ NfNWÜ NiûP TX ùNnÕ, Ø¥VôR ©QdÏLÞPu JÚSôs U¥¡u\]o.

AY]u± Ko AÔÜm AûNVôÕ.

.....GuTôo RôÙUô]Yo.

DiÓ, Uô²Po, AYu Vôo? G] Yô§hÓ f NiûP «ÓYÕm

AYu ùNVúXô ? A±OúW A±Yo.

No comments:

Post a Comment

தங்கள் பின்னூட்டத்திற்கு நன்றி